For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

به سایت كيوان رئيسي خوش آمدید.

هنوز هیچ محتوایی برای نمایش در صفحه اصلی ایجاد نشده است.

نشانی دفتر : اصفهان، دانشگاه صنعتي اصفهان، دانشكده مهندسي مواد، اتاق 544، كد پستي 83111-84156 تلفن : 03133915724 فکس : 03133912752 وب سایت : Prof. Keyvan Raeissi
  • استاد تمام
زمینه های تحقیقاتی :
  • رسوب الكتريكي , الكتروفورتيكي
  • آندايزينگ
  • پوشش هاي مقاوم به خوردگي
  • بازدارنده هاي خوردگي

تحت نظارت وف بومی